Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedsiębiorco, oferujemy możliwość wdrożenia PPK spośród następujących Instytucji Finansowych:

 

Zapoznaj się z ofertami poniżej klikając w tekst:

Oferta Allianz, Oferta Nationale NederlandenOferta Compensa, Oferta AXA

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić im oszczędzanie
w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jak działają PPK?
PPK polegają na utworzeniu indywidualnych rachunków dla tych osób zatrudnionych, które będą oszczędzać w PPK. Rachunki PPK będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracodawców i samych pracowników oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi ze strony państwa. Pracodawca wybierze jedną z instytucji finansowych, która zajmie się inwestowaniem zebranych na rachunkach środków w różne instrumenty finansowe. Oszczędności będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Kalkulator PPK - kliknij

Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?
Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. Etapy wprowadzania przepisów w życie:
od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.
Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej może przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największą spółkę z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Przepisy przewidują wyjątki od tego obowiązku, które obejmują:
mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą.

Co się stanie, jeśli pracodawca nie wybierze instytucji finansowej?
W sytuacji gdy pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie, PFR pisemnie wezwie takiego pracodawcę do zawarcia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową). W wezwaniu PFR poinformuje
o karze grzywny za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie.

Więcej dowiesz się na: https://www.mojeppk.pl/